Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczne



"Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie 
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego." 
-- Mt 28,18

 
Bóg stanowi Trójce Świętą
         

Stanowisko Strażnicy: Twierdzą że istnieje jeden Bóg (Jehowa), natomiast zaprzeczają istnienia Boga w Trzech Osobach czyli Trójcy Świętej. Zwykle tłumacza  to tym iż nigdzie nie ma Tego określenia w Piśmie Świętym. Dla nich Jezus Chrystus jak i Duch Święty nie są osobami Boskimi. Osobę Chrystusa sprowadzają do roli Archanioła Michała i twierdzą ze Jezus to ta sama Osoba. Natomiast Duch Święty, to dla świadka jedynie czynna Moc Boża, energia, w niektórych publikacjach Strażnicy porównywalna do prądu elektrycznego. Zresztą w swych publikacjach tę Osobę piszą z małej litery. Nauczają że nauka o Trójcy Św. została przejęta od pogan, bo została zdefiniowana od istniejących trójc pogańskich. Istnienie Boga w trzech osobach jest niemożliwe bo w matematyce 3 razy 1 = 3 a nie 1. Zaprzeczają głównej prawdzie wypływającej z chrześcijaństwa, ponieważ zaprzeczają boskości Jezusa Chrystusa. Temu że jest Bogiem działającym w jedności w Trójcy Świętej. Często świadkowie przywołują werset Jana 14,28 "Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie." Jezus według interpretacji świadków przyznaje się, że nie jest takim samym Bogiem jak Ojciec, jest mniejszy od Ojca i Jemu podporządkowany. Przedstawię fragment zaczerpnięty z pewnego jehowickiego czasopisma: "Czy Jehowa jest Trójcą, jednym Bogiem w trzech osobach? Nie! Jehowa, nasz Ojciec, to „jedyny prawdziwy Bóg” (Jana 17:3; Marka 12:29). Jezus to Jego pierworodny Syn, który jest Mu poddany (1 Koryntian 11:3). Ojciec jest większy niż Syn (Jana 14:28). Duch święty to nie osoba, lecz czynna siła Boża (1 Mojżeszowa 1:2; Dzieje 2:18)."  Wyżej zamieszczone zdjęcie pochodzi z literatury ŚJ, jego celem jest próba podważenia nauki mówiącej iż Bóg istnieje w Trzech Osobach.

 

Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym, i przez to człowiek nie jest w stanie swym umysłem objąć Istoty Boga. Bóg to wielka Tajemnica, będąca Początkiem i Końcem wszystkiego. Jak wszystkim powszechnie wiadomo Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty stanowią Jednego Boga działającego w Trójcy Świętej. W prawdzie Biblia nie zawiera określenia Trójca Święta, ale to nie znaczy że Bóg nie istnieje i nie działa w Niej. Nowy Testament nie zawiera też wielu słów, którymi posługują się ŚJ, np. organizacja, teokracja, rząd, Jehowa, Strażnica, co nie przeszkadza im w formułowaniu różnych nauk. Pismo Św. nie zawiera też dat (np. 607 i 537r. przed Chr., 1914r.), których ŚJ używają do swych wyliczeń. Nieprawdą jest więc to, że posługują się wyłącznie Biblią. Sięgają często do źródeł katolickich, a również do laickich aby podeprzeć swe nauki, a przecież uważają wszystkich, nie będących w ich organizacji, za współpracowników szatana. Pomimo swoich 'studiów biblijnych', ŚJ nie zauważają zawartej w Biblii prawdy o Trójcy Św. Przedstawiając oczywiste argumenty ograniczę się do podania wersetów biblijnych. W zdaniach tych zawarte jest działanie Boga w Trójcy np. "Jezus (...) ujrzał Ducha Bożego (...) przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany" Mt 3:16n. Jak również wzajemne świadczenie o sobie i jedności np. "Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi będzie świadczył o Mnie" J 15:26. Ludzie natchnieni przez Boga spisujący księgi Pisma Św. które potem zastały połączone w całość, niektóre wypowiedzi jak np. Iz 6:9n. przypisują czy to Ojcu (Iz 6:9n.), czy Synowi (J 12:40), czy też Duchowi Św. (Dz 28:26n.). Świadczy to o tym, że w każdym czynie Bożym zaangażowana jest cała Trójca Święta. Przedstawiam cytaty do przeanalizowania: 

Mt 3:16n., 4:1-7, 10:18nn., 12:18, 12:28, 22:43n., 28:19; Mk 1:9nn., 12:36; Łk 1:31-35, 1:41-45, 2:26nn., 3:21n., 4:18n., 10:21, 11:9, 13, 24:49; J 1:31nn., 3:2, 5, 3:34n., 4:24n., 4:23, 14:16, 14:26, 15:26, 16:13nn., 20:21n.; Dz 1:1-4, 1:5nn., 2:17, 22, 2:33, 2:38n., 4:8nn., 5:31n., 6:10n., 14, 7:48-52, 7:55, 8:15n., 21, 8:27nn., 32, 10:38, 10:46nn., 11:15nn., 15:8-11, 16:6n., 10, 20:21n., 20:23n., 20:28, 21:11, 13n., 28:23nn.; Rz 1:1-4, 5:5n., 8:1nn., 8:9nn., 8:14n., 8:16n., 8:27nn., 9:1-4, 14:17nn., 15:16, 15:12n., 15:17nn., 15:30; 1Kor 2:13-16, 3:11, 16n., 6:11, 6:19n., 7:39n., 12:4nn., 12:12n., 18; 2Kor 1:21n., 3:3n., 5:5n., 6:1-6, 13:13, 3:14-17, 4:13n.; Ga 3:1n., 5, 3:11-14, 4:6, 6:1-7, 5:21-25; Ef 1:12nn., 1:17, 2:18, 2:21n., 3:2-5, 3:14-17, 4:3-6, 5:18nn., 4:30nn.; Flp 3:3; Kol 1:6nn.; 1Tes 1:3nn., 1:6nn., 4:1-8, 5:18n.; 2Tes 2:13; 1Tm 3:15n., 4:1-6; 2Tm 1:13-18, 1:7n.; Tt 3:4-6; Hbr 2:3n., 3:6n., 6:4-7, 9:14, 10:12-15, 10:29n.; 1P 1:2, 1:11-17, 1:21n. (BG), 3:18, 4:13-16; 2P 1:18-21; 1J 3:23n., 4:2nn., 4:13n., 5:4-6; Jud 20n.; Ap 1:4n., 2:1, 7, 2:28n., 3:1, 5n., 3:7, 12n., 3:21n., 5:6n., 14:12n., 22:1, 22:16nn.. 

Syn Boży zstąpił z nieba, aby objawić nam Ojca. „Boga nikt nigdy nie widział, Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył" (Jan 1,18). „Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić" (Mat. 11,27). Gdy jeden z uczniów prosił Jezusa: „Panie, pokaż nam Ojca", odpowiedział mu Pan Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca; dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?" (Jan 14,8.9). Zastanówmy się jeszcze nad słowami „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30) które zostały wypowiedziane podczas spotkania Jezusa z Żydami usiłującymi oskarżyć Go o cokolwiek. Kiedy więc Jezus powiedział te słowa, Żydzi chcieli Go ukamienować. Mówili Jezusowi: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga” (J 10, 33). Skoro tak to odebrali współcześni Jezusowi słuchacze, a On temu nie zaprzeczył, to czy ŚJ mogą twierdzić, że rozumieją to lepiej dzisiaj, prawie 2.000 lat później? Treść Biblii w całej swej rozciągłości jednoznacznie świadczy o Chrystusie jako Bogu. (1J 05,20) mówi "Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym" Tylko uparte i bezmyślne trwanie przy niedorzecznych przekonaniach, nie pozwala dostrzeżenia tej oczywistej prawdy. I jeszcze jeden werset J 20,27 Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!" Kiedy rozmawiałem z jednym głosicielem twierdził on że Tomasz wyłącznie sam od siebie, w przypływie emocji, nazwał Jezusa Bogiem i że tak naprawdę nie powinien był tego mówić. Cóż, na podparcie swoich poglądów zawsze można znaleźć wymówkę, czy jednak nie jest to podważanie Słowa Bożego danego od Boga? Świadkowie Jehowy nie mogą zrozumieć, że pomimo braku istnienia w Biblii słowa Trójca Św. nauka o Niej wynika z między innymi z przytoczonych tutaj tekstów Pisma Św. Przykładowo ich nauce określenie "rok 1914" w Biblii nie występuje, lecz jest on dla nich wynikiem pewnych cytatów które interpretują we własny sposób. Ich prekursor Russell swego czasu nauczał o istnieniu Trójcy. Nie powinni więc nauki o Trójcy Św. odrzucać tylko z powodu określenia, które im się nie podoba (2Tm 2:14). Istnieją też setki wersetów w których łączony jest Ojciec z Synem, Ojciec z Duchem lub Syn z Duchem. Możliwość istnienia Trójcy Św. można przedstawić im też na podst. wody, lodu i pary, które to wszystkie razem są chemicznie wodą, a każdy czynnik z osobna nie jest tym samym. Trójcę Św. można by też porównać do braci syjamskich. Są one jednością ale jedno z nich może być silniejsze, drugie słabsze. Mimo to są jednością. Tak więc Jezus jest Bogiem ale nie musi być potężniejszy od Ojca. Wracając do matematyki pamiętajmy o tym, że 3 x nieskończoność = nieskończoność. Oto jedność działania jaką zachowuje Bóg w Trzech Osobach w stosunku do człowieka: Chrystusa poznajemy tylko przez Ojca i Ducha Św., "nikt nie może przyjść do Mnie jeżeli go nie pociągnie Ojciec" (J 6:44), Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: 'Panem jest Jezus' 1Kor 12:3. Ojca poznajemy tylko przez Syna i Ducha Św., " ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić" (Mt 11:27), "Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy" J 16:13 jak i Ga 4:6. Działalność Ducha Św. poznajemy tylko dzięki Ojcu i Synowi, którzy Go posłali, "w ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha Mojego na wszelkie ciało..." (Dz 2:17), "On Mnie otoczy chwałą ponieważ z mojego weźmie i wam objawi" J 16:14 por. 20:22. Wszystkie trzy osoby Trójcy Św. mają udział w stworzeniu człowieka (Rdz 1:26, Job 33:4, J 1:3). i zamieszkuje w nas cała Trójca Św. (1Kor 3:16, 2Kor 13:5, 1J 4:4, 12). Co do ich twierdzenia że przejęliśmy od pogan nauki o Trójcy Św. to żadna z pogańskich "trójc" nie była określana jako jeden Bóg w trzech osobach. Zresztą nie trzeba wyszukiwać w pogaństwie fałszywych "trójc" bo i w Biblii o takiej triadzie jest mowa. Z (2Kor 11:14) wiemy, że szatan podaje się za, lub naśladuje Anioła Światłości. W tym naśladownictwie idzie on tak daleko, że sam przyjmuje postać triady czyli Smoka, Bestii i fałszywego proroka (Ap 16:13). Przez to, jak wszystkie inne pseudo-trójce, potwierdza istnienie prawdziwej Trójcy Św. Przykładowo Klemens Aleks. (ur.150) też tak rozumie i pisze, że poganie ucząc o swoich triadach nieświadomie potwierdzają istnienie prawdziwego Boga działającego w Trójcy. (2P 1:20) uczy: "To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśniania", a (2P 3:16) dodaje: "we wszystkich listach (...). Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę. I jeszcze odnośnie wersetu Jana 14,28 "Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie." Jezus równy jest Ojcu wedle Bóstwa ale niższy od Ojca wedle ludzkiej natury. Ten tekst należy rozumieć w sensie moralnym, to znaczy, że Jezus przyznaje tu, że Ojciec jest większy od Niego, ale jest to wyższość moralna jaka występuje w relacjach Syn-Ojciec. W Kościołach chrześcijańskich uważa się Jezusa za Boga i za Zbawiciela, wierzy się w Trójcę Świętą jako w Boga. Jeżeli w związku z tym Świadkowie Jehowy nie wyznają Trójcy Świętej a nawet Ją ośmieszają, dowodzą tym samym iż nie są Kościołem Chrystusowym, ale sektą parareligijną.

                                                                                        Fish

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)



  © 2002