Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczneWiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali
Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. 
On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.
-- 1J 5,20 

 
Dekalog - 10 Przykazań Bożych
         

Stanowisko Strażnicy: Uważają że prawdziwi chrześcijanie (czyli ŚJ) nie podlegają Prawu Mojżeszowemu, a tym samym przykazania zawarte w Dekalogu ich nie obowiązują. Pan Jezus po prostu zniósł Dekalog! "Śmierć Jezusa położyła kres Prawu, łącznie z Dziesięcioma Przykazaniami...", tak podaje Strażnica (Nr 22, 1989 s.5-6). Podpierając się treścią wybranych wersetów stworzyli własne normy postępowania. Uważają że jedynym prawem jakiemu należy się podporządkować jest prawo Boże. Zaś prawo stanowione przez ludzi należy ignorować jeśli stoi ono w sprzeczności z prawem danym od Jehowy. Do spraw świata nie należy się mieszać, i w ten sposób być neutralnym. Nikomu nie należy być podległym ani państwu, ani organizacjom społecznym, czy politycznym wszelkiego stopnia. Prowadzi to zwykle do konfliktów społecznych, do tego stopnia że wiele państw zakazało jawnej działalności tego wyznania. (krew, wojsko, wybory) ŚJ pomimo tego iż uważają że nie są zobowiązani do przestrzegania nakazów zawartych w Dekalogu, twierdzą iż przestrzegają 10 Przykazań Bożych i wypełniają je. To że ich zdaniem Prawo Mojżeszowe nie obowiązuje, nie przeszkadza świadkom Jehowy w specyficzny dla siebie sposób powoływać się na nie przy atakowaniu katolików. Zarzucają nam że nie przestrzegamy 1 przykazania, ponieważ w naszej religii istnieją obrazy i figury, do których wg nich się modlimy. Żeby było ciekawiej twierdzą że KK samowolnie zmienił treść Dekalogu, usuwając z niego drugie przykazanie, a dziesiąte ich zdaniem zostało podzielone na dwie części. Nauki strażnicy bazują na sztucznym podziale, dzięki któremu z pierwszego Przykazania Bożego zrobiono dwa odrębne zaś dwa ostatnie połączono w jedno. 1 to "Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie" 2 Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek... Podkreślają iż obecnie podlegają prawu Chrystusowemu, a Prawo Mojżeszowe (10 Przykazań) stanowi jedynie "cenne wytyczne" którymi warto się kierować w swym życiu.

 

Oczywiście nauka ŚJ mówiąca o nieważności Dekalogu i zwalniająca ŚJ z obowiązku przestrzegania dziesięciorga przykazań jest niewątpliwie błędna. Można by odnieść wrażenie: nie przestrzegaj przykazań Bożych, tylko nakazów Strażnicy. Chrystus nigdy nie oznajmił iż chrześcijanie nie muszą wypełniać przykazań wypływających z nakazów Prawa Mojżeszowego. Zbawcza śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa stały się ofiarą oddaną za grzechy ludzkości, aby każdy człowiek mógł osiągnąć życie wieczne. Ale ta Ofiara nie zwalnia chrześcijan z przestrzegania przykazań Dekalogu, danych przecież od Boga. Wręcz przeciwnie, stosowanie się do Przykazań Bożych jest właściwą drogą która prowadzi człowieka do zbawienia. Trzy pierwsze przykazania Dekalogu odnoszą się do Boga, pozostałe siedem do człowieka. Jeśli zaś chodzi o manipulacje z treścią Dekalogu, to można to przypisać jedynie nauczycielom z zza Atlantyku. Bo to właśnie za ich sprawą i na użytek Organizacji dokonano własnej interpretacji Dekalogu, zmieniając na swój sposób kolejność porządkową przykazań. Nie może być mowy zmianach w treści Dekalogu który od wieków jest niezmienny w historii chrześcijaństwa. Cytując wersety z Wj 20:3-4 "Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!" Oni zrobili z tej treści dwa odrębne przykazania. U Żydów palestyńskich, od zarania dziejów tego narodu, te wersety stanowił zawsze jedno przykazanie. Podobnie cała historia chrześcijaństwa świadczy o niezmiennej treści Dekalogu. Natomiast odnośnie obrazów religijnych czy rzeźb do których modlimy się i przez co zdaniem świadków łamiemy 1 przykazanie, to my katolicy nie modlimy się do przedmiotów kultu religijnego jako do rzeczy materialnych, jak kiedyś poganie do swoich świątków. Przedmioty te przypominają nam istnienie Boga i są znakiem który ma nas prowadzić do zbawienia. W Starym Testamencie Bóg zabraniał przedstawiać siebie w postaci ludzkiej bo nikt Go nie widział. Inna sytuacja nastąpiła, gdy Chrystus, Bóg - Człowiek (J 20:28) ukazał się widzialnie. Tak samo jak On, ciało posiadali święci. Nieporozumieniem jest więc ze strony ŚJ porównywanie Boga Ojca, którego nikt nie widział (bo jest Duchem) z tymi, przez których okazywała się chwała Boża. Świadkowie robiąc nam zarzuty, sami nie przestrzegają wszystkich przykazań. W istocie mówią nie prawdę iż zachowują je. Nie wypełniają np. 3-go przykazania, gdyż nie święcą żadnego dnia w tygodniu, a to nakazuje trzecie przykazanie "pamiętaj abyś dzień święty święcił".  Jk 2:10 mówi: "Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie." Świadkowie ślepo ufają Strażnicy, i tylko z jej źródła czerpią wiedzę. Dlatego dla nich w istocie bardziej wiarygodna jest literatura Organizacji a niżeli zawartość Pisma Sw., które traktują w sposób wybiórczy i instrumentalny. Russell Pierwszy Prezes Towarzystwa Strażnica wydał 6 tomów komentarzy do Biblii. W jednym z nich napisał tak: ""Co więcej, stwierdzamy, że ludzie nie tylko nie potrafią dostrzec boskiego planu studiując samą Biblię, lecz widzimy także, że jeżeli ktokolwiek odłoży 'Studia biblijne' nawet jeśli dotychczas używał ich i dobrze je poznał, nawet jeżeli czytał je przez dziesięć lat - jeżeli odłoży je na bok i zignoruje je i wróci do samej Biblii, to choćby rozumiał Biblię przez te dziesięć lat, nasze doświadczenie pokazuje, że w ciągu dwóch lat pogrąży się w ciemnościach. Z drugiej strony, gdyby tylko czytał 'Studia biblijne' z podanymi w nich tekstami Biblii i nie przeczytał ani jednej strony Biblii jako takiej, pod koniec dwóch lat będzie w światłości, ponieważ będzie miał światłość Pisma""  Wniosek z tego ze nie warto czytać Biblię, bo Ona "mniej znaczy" od wykładni Strażnicy:) To dobitny przykład który dowodzi iż świadkom Biblia służy jedynie jako rekwizyt do podpierania wykreowanych przez siebie nauk.

 

                                                                                         FishJa jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1 Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną 
2 Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego na daremno 
3 Pamiętaj abyś dzień święty święcił 
4 Czcij ojca swego i matkę swoja
5 Nie zabijaj
6 Nie cudzołóż 
7 Nie kradnij
8 Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu 
9 Nie pożądaj żony bliźniego swego
10 Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego
 
Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

 

Historia wybranych cudów eucharystycznych


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002