Świadkowie Jehowy
Poznaj prawdziwe oblicze sekty
Forum  Chat  Dialog  Księga  Poczta  Linki

Strona główna
Moralność
Jahwe czy Jehowa
Trójca Święta
Armagedon
Raj na ziemi ?
Jezus Chrystus
Narodzenie Jezusa
Krzyż czy pal
Zmartwychwstanie
Pokolenie 1914r.
Bracia i siostry
Szatan w niebie
Prymat Św. Piotra
Matka Boża
Sakrament Chrztu
Obrazy religijne
Niedziela
Wojsko
Problem Krwi
Powrót Pana
Eucharystia
Dekalog
Królestwo Boże
Omylność Strażnicy
1000 lat królowania
Piekło, czy istnieje
Dusza nieśmiertelna
Jak rozmawiać?
Ewolucja człowieka
Sonda
»»Czy wyznanie Świadków Jehowy to sekta ?
Tak
Nie
Subskrypcja

»»Chcesz być powiadomiony o nowościach tego serwisu?

Twój email


Warto zobaczyć

»Koronka do Miłosierdzia Bożego
»Historia obrazu Jezu Ufam Tobie!  
»Tajemnice Fatimskie
»Święty Ojciec Pio 
»Piosenki religijne
»Modlitwy katolickie
»Poczet papieży
»Koronka do Najświęt- szych Ran Pana Jezusa
» Papież Jan Paweł II

Materiały archiwalne

» Macki Brooklynu
»Diabeł na łebku szpilki
» Prawda o Inkwizycji

» Cud nawrócenia ŚJ
» Internet i zagrożenia
» Papież Jan Paweł II
» Literatura Organizacji
»Kryjówka Rutherforda
» Dom Książąt
» W bagnie i krawacie
» Byłam Świad. Jehowy
» Zdrowie psychiczne"Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko 
Ojciec. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie." 
-- Mk 13,32

 
Pokolenie roku 1914 
         

Stanowisko Strażnicy: Nadejście roku 1914 zakończyło czasy pogan, które to rozpoczęły się w 607r. przed Chr. Pokolenie roku 1914 to wyodrębniona cześć ludzi urodzonych w tymże roku i w latach wcześniejszych. To właśnie pokolenie miałoby przeminąć, czyli odejść z tego świata, aby nastąpił Armagedon. Książka instruktażowa "Prowadzenie rozmów" pisze "Zanim ostatni członkowie pokolenia, które żyło w roku 1914, zejdą ze sceny wydarzeń światowych, rozegrają się wszystkie przepowiedziane wydarzenia włącznie z 'wielkim uciskiem', w którym dobiegnie kresu obecny zły świat..." Koniec świata oznacza Armagedon, a po nim ma nadejść Królestwo Boże i raj na ziemi. "Będzie jedynym rządem panującym nad ziemią'' Królestwo Boże pod panowaniem Chrystusa zastąpi wszystkie rządy ludzkie i stanie się jedynym rządem nad cala ludzkością (Dan. 7:13,14). Obecny niegodziwy system rzeczy zostanie całkowicie unicestwiony. Owo królestwo Boże będzie rządziło sprawiedliwie i zapewni swym poddanym prawdziwy pokój (Izaj. 9:5,6;). Niegodziwi zostaną na zawsze wykorzenieni, natomiast czciciele Jehowy będą się cieszyć trwałym szczęściem. Od roku 1914 żyjemy w "czasie końca" tego niegodziwego świata. W okresie tym dawane jest świadectwo wszystkim narodom; potem nastanie koniec, ale nie dla naszej planety, tylko dla nikczemnego systemu, będącego dziełem bezbożnych ludzi. Dodam tylko że do wyznaczenia tego konkretnego roku ŚJ zmieniali wiele razy zdanie. By się przez metodę prób i błędów ciągle "przekonywać" które to rzeczywiście pokolenie. Przedtem były to lata 1899, 1902, 1904,1906. Nie sposób nie wyjaśnić w jaki sposób świadkowie wyliczyli tą  sztywną datę roku 1914, będącego punktem wyjściowym dla całokształtu nauk Organizacji. Aby to wyjaśnić musimy przeprowadzić dość skomplikowany eksperyment rachunkowy. Jako datę służącą do wyliczenia 1914r świadkowie przyjęli rok 607 p.n.e. jako rok w którym jak uważają została zdobyta Jerozolima przez króla Nabuchodonozora. Żydzi jak nauczają powrócili z niewoli babilońskiej w 537r. p.n.e a niewola babilońska wg Biblii miała trwać 70 lat. Wynika, z tego że rokiem zburzenia Jerozolimy i upadku królestwa judzkiego jest rok 607 p.n.e. Bazując na wersecie Ap 12,14 w którym można przeczytać: "przez czas i czasy, i połowę czasu", świadkowie interpretują go w następujący sposób. Jeden rok przyjmują jako 1 biblijny "czas" z powyższego wersetu. Przykładowo 360 x 3,5 = 1260 dni. Natomiast "wyznaczone czasy narodów" miały trwać 7 "czasów", zatem 360 x 7 = 2520 Opierając się na wersetach [Lb 14:34, Ez 4:6] świadkowie uważają że dni te z kolei należy zamienić na lata, zgodnie zasadą "dzień za rok". Otrzymaną liczbę 2520 lat należy dodać do roku 607 p.n.e. i w rezultacie otrzymamy rok 1914 jako datę powstania niebiańskiego rządu Bożego. Proste! Jeszcze wyjaśnię że do tychże wyliczeń świadkowie przyjęli 360 dniowy rok, bo jak twierdzą tyle miał trwać 1 rok biblijny.

 

  Na samym początku należy wyjaśnić  iż świadkowie błędnie posiłkują się rokiem 607 p.n.e jako datą zdobycia Jerozolimy przez króla Nabuchodonozora. Opierając się na wszelkich przesłankach naukowych, należy przyjąć jako faktyczną  datę rok 586, ewentualnie 587 p.n.e Zatem cała ta obliczanka opata o rok 607 stoi na glinianych nogach, która to pomimo tychże kuriozalnych wyliczeń, jest sprzeczna z rzeczywista prawdą. Towarzystwo za nic w świecie nie chce przyznać się do swego błędu, który to zmusił by w konsekwencji do wprowadzenia radykalnych zmian w doktrynach. A tym samym zachwiał by fundamentalnymi naukami które były głoszone od początku istnienia sekty. Bo skoro rok 1914 jest fałszywy to czasy Pogan się nie zakończyły, i nie mogły nastać czasy ostateczne. Chrystus nie mógł objąć swego swego Królowania w niebie, razem ze swym królewskim rządem. Nie mogła by się też mieć miejsca "wojna w niebie" podczas to której Chrystus miał pokonać szatana. Ten kolei miał być zrzucony na ziemię, wraz ze swymi złymi duchami. Tak więc widać że jeden historyczny fakt (błędność roku 607) jest w stanie przewrócić wszystkie nauki świadków Jehowy niczym przysłowiowe kostki domina. Jeden z błędów tego rachunku tkwi na przyjęciu reguły: "za każdy dzień jeden rok". Zastosowanie tej reguły do obliczania nadejścia czasów ostatecznych, jest samowolne i nie poparte merytorycznymi przesłankami biblijnymi. Rok 1914 miał być kluczową datą, po której to wyczekuje sie nastania Końca Świata. Tak wszystkim znane i nagłośnione przez ŚJ określenie Armagedon występuje Biblii tylko raz, cytuje "I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon"(Ap16,16). Dokładnie jest to miejsce bitwy, która rozegra się w przyszłości nieopodal Jerozlimy, w której udział wezmą wojska antychrysta i zjednoczony świat. Zatem nie jest to wydarzenie czym ŚJ ciągle straszą , ale nazwa miejsca gdzie rozegra się bitwa !!! Jeśli chodzi o ustosunkowanie się do dawnych zapowiedzi końca świata wygłaszanych przez Strażnicę, to ŚJ wypowiadają się dwojako. Jedni zaprzeczają, twierdząc że takowych proroctw z ich strony w istocie nigdy nie było, inni mówią, że wygłaszali je ludzie z innych wyznań, bądź byli to ci którzy nie są teraz już świadkami. Ci drudzy z całą otwartością przyznają się do chybionych zapowiedzi, ale i nie potrafią tych chybionych zapowiedzi wyjaśnić. Jedno według nich jest pewne, twierdzą wszyscy ŚJ, w 1914r. zaczął królować w niebie Jezus, wyrzucił On z nieba wtedy szatana który spadł na ziemię. Zaczęły się wtedy czasy ostateczne, a zakończyły "czasy pogan". Do 1970r. nauczano nawet, że od 1914r. zaczął się już "wielki ucisk" (Ap 7:14), później w 1918r. nastąpiła przerwa, a dokończony miał być on w Armagedonie. Dziś uczą, że "wielki ucisk" jeszcze się nie rozpoczął. Rok 1914 wg ŚJ, był tym do którego zmierzała, i na który czekała przez pokolenia cała historia. Wracając do nauczania z lat wcześniejszych, dotyczących Armagedonu i zagadnienia iż jest on ściśle związany z 1914r. Na samym początku wprowadzono nową interpretacje wersetu: "Nie przeminie to pokolenie aż się to wszystko stanie" (Mt 24:34). Tą interpretację wprowadzono, jak się wydaje w 1944r. Choć już w 1931r. o 'końcu' pisano: "wkrótce mianowicie za czasów tej generacji", to nastąpi jednak nie łączono słowa "pokolenie" czy "generacja" z 1914r, jak to jest teraz. Russell uczył, że chodzi o pokolenie z 1878r. Zaś w wydanej w 1932r. broszurze "Życie i zdrowie" ŚJ tak pisali: "Wszystkie fakty wskazują, że Armagedon już w krótkim czasie nawiedzi świat, a ten okres czasu jest o wiele krótszy od czasu życia jednej generacji" czyli jednego pokolenia. Dla podniesienia dramaturgii i pewności tego że nastanie Armagedon, dodało w tym wersecie słowa "żadną miarą" tzn. "To pokolenie żadną miarą nie przeminie, aż się wszystko to wydarzy, dotyczy to końca tego systemu rzeczy". Zaś Strażnica Nr 7, 1993 podaje, że żyjemy "w ostatnich latach tego złego systemu rzeczy". Jednak nie tak szybko połączono rok 1914 z Mt 24:34 który miał dotyczyć pokolenia określonej generacji ludzi. Zanim to zrobiono pojawiły się inne daty: 1915, 1918, 1925r. oraz lata trzydzieste i czterdzieste. Russell jednak wcześniej zapewniał: "Nie ma powodu, aby zmieniać liczby, to są Boże daty; nie są one datą początku lecz końca" Dzisiaj twierdza że Armagedon nastąpi kiedy umrą wszyscy ludzie z pokolenia roku 1914. Czyli musi przeminąć pokolenie dzisiejszych 88-latków i starszych :-) 

                                                                                        Fish

PS Nauka o tzw. pokoleniu 1914 w świetle bieżącej wykładni Strażnicy dziś nie jest już aktualna. Wspomniane pokolenie miało by przeminąć tuż przed nadejściem Królestwa Bożego.

 

 

www.kulty.info
www.sekty.net
www.katolik.pl
www.effatha.pl


Dzisiaj jest

Witryna istnieje od

 
Świadectwa
 
Nowe Publikacje
 
Dokumenty Kościoła

»Pismo Święte
»Katechizm Kościoła Katolickiego
»Encykliki, Credo
»Konkordat

 
Opinie byłych Świadków Jehowy

»Obszerny katalog zawierający kilka- dzieśiąt świadectw byłych Świadków Jehowy  

 
Artykuły i polemika

»Kim są Świadkowie Jehowy     Od autora
»Ciało Kierownicze
»Prezesi Towarzystwa
»Przekład N-go Świata
»Działalność w terenie
»Lista zakazów dla ŚJ
»Co to znaczy wierzyć
»Relacje rodzinne
»Kto jest kim w zborze
»Metody manipulacji 
»Jak wydostać się z sekty
»Statystyki organizacji
»K. Russell - biografia

 
Współpraca

Wkład w budowie tej  witryny przez naszych Czytelników

 
Ośrodki wsparcia
»Pomoc w/s sekt
»Ośrodki Dominikanów
»Funda. Słowo Nadziei
»Problematyka sekt 
»Wykaz ośrodków poradnictwa w/s sekt
 
Download
»Dział zawiera szereg książek i materiałów do pobrania
 
Ex Świadkowie
»Niedostrzegalne sidła nauk Strażnicy 
»Ciemna strona organizacji
»Byłem numerem statystycznym
»Wykluczeni Bracia
 
Książki On-line
»Świadkowie Jehowy.. E. Bagiński OCD
»Królestwo Boże w na- uczaniu ŚJ E. Bagiński
» "Siewcy kąkolu" E.B.
»W obronie wiary W.B.
 
Zamów Ewangelię!

Codziennie otrzymasz aktualną Ewangelię wraz z komentarzem.


 
LINKI

Opracowania na temat ŚJ
Watchtower pod lupą  
www.trinitarians.info
apologetyka.katolik.pl
www.towerwatch.com
manfred-gebhard.de
watchtowerinformation
www.e-watchman.com


PRAWDOMÓWNY ŚWIADEK NIE KŁAMIE, KŁAMSTWA SZERZY ŚWIADEK FAŁSZYWY (Prz 14:5)  © 2002